Privacy Policy

Bedrijfsgegevens

Mykla BVBA
Stadsheide 23
3500 Hasselt
BE0485547704

Privacy clausule Cent pur Cent

6 mei 2022

Cent pur Cent neemt jouw privacy en jouw rechten bij de gegevensverwerking ernstig. Cent pur Cent hecht er grote waarde aan dat de verwerking van jouw persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Met deze tekst wil Cent pur Cent:

 • aangeven wie de verantwoordelijke is voor de verwerking van uw gegevens;
 • een overzicht geven van de persoonsgegevens die verwerkt worden en je meedelen waarvoor ze worden gebruikt en hoe lang ze worden bewaard;
 • verduidelijken met wie deze gegevens worden gedeeld;
 • uitleggen welke rechten je hebt.

 1. De verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Mykla BV, met maatschappelijke zetel te Stadsheide 23, 3500 Hasselt met ondernemingsnummer 0485.547.704.

 1. Een overzicht van de gegevens die verwerkt worden

Cent pur Cent verzamelt gegevens over jou als je jezelf registreert bij Cent pur Cent, als je haar website bezoekt of als je beroep doet op haar diensten.

Het gaat over de gegevens die je aan Cent pur Cent meedeelt wanneer je met haar contact opneemt, zoals jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres, maar ook over gegevens met betrekking tot de diensten waarvan je gebruik maakt. Cent pur Cent verzamelt ook gegevens wanneer je vrijwillig enquêtes invult, feedback geeft of aan wedstrijden deelneemt.

Kinderen mogen alleen samen met hun ouders of voogden, gebruik maken van de diensten van Cent pur Cent. Indien je minderjarig bent (jonger dan 18 jaar), vragen wij je om geen persoonsgegevens aan Cent pur Cent over te maken.

 1. Hoe en waarom verwerkt Cent pur Cent jouw gegevens?

Cent pur Cent verzamelt en gebruikt de gegevens en informatie die op jou betrekking heeft nooit zonder een wettelijke basis. Een wettelijke basis kan jouw toestemming zijn. Soms zal Cent pur Cent jouw uitdrukkelijke toestemming vragen. In andere gevallen kan Cent pur Cent jouw toestemming afleiden uit jouw acties en jouw gedrag (bv. surfen op de website van Cent pur Cent, het invullen van een formulier, het gebruiken van een dienst). Een andere wettelijke basis is er wanneer het verwerken van jouw gegevens nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of het nakomen van een verplichting door Cent pur Cent. Het kan ook zijn dat de gegevens noodzakelijk zijn voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van Cent pur Cent. In dat geval zal Cent pur Cent steeds afwegen of jouw eigen belang of uw fundamentele rechten niet zwaarder doorwegen.

Cent pur Cent verwerkt jouw gegevens enkel om de door u gvraagde informatie, diensten of publicaties te verstrekken en/of te leveren, maar ook om haar activiteiten te beheren, haar website te beheren en te verbeteren of om statistische analyses over haar diensten te genereren.

Jouw gegevens worden ook verwerkt om u te informeren over activiteiten en aanbiedingen van Cent pur Cent. Deze informatie kan geselecteerd worden op basis van een analyse van jouw profiel.

In elk geval verwerkt Cent pur Cent alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de voornoemde doeleinden.

 1. Met wie worden jouw gegevens gedeeld?

Cent pur Cent deelt jouw persoonsgegevens in principe met niemand buiten haar onderneming.

Cent pur Cent kan jouw persoonsgegevens echter wel delen met een aantal derden zoals postdiensten, data-verwerkingsleveranciers, een reclame- en marketingbureau, etc. Cent pur Cent is genoodzaakt om jouw gegevens aan deze derden over te maken, opdat deze in haar naam diensten kunnen verlenen.

Voor zover je daarvoor toestemming geeft, kan Cent pur Cent jouw gegevens ook doorgeven aan derden die jou informatie willen sturen over de diensten die zij verleent.

In bepaalde omstandigheden is Cent pur Cent verplicht om jouw gegevens aan derden door te geven. Dit is het geval wanneer dit wordt voorgeschreven door wet- of regelgeving, in het kader van een gerechtelijke procedure of wanneer een overheidsinstantie Cent pur Cent hierom verzoekt.

Soms is Cent pur Cent genoodzaakt om jouw gegevens door te geven aan derden, wanneer zij oordeelt dat dit wenselijk is in het kader van een onderzoek naar illegale activiteiten en om enige vorm van schade te voorkomen.

Als alle of een deel van de activiteiten van Cent pur Cent worden verkocht of overgedragen, behoudt Cent pur Cent zich het recht voor om ook jouw persoonsgegevens over te dragen. In dat geval zal Cent pur Cent de nodige inspanningen leveren om jou hiervan in kennis te stellen en ervoor zorgen dat degene die jouw gegevens verkrijgt, deze ook gebruikt in overeenstemming met deze privacyclausule. In dit geval dien je jezelf voor verdere vragen te richten tot de verkrijger van de persoonsgegevens.

 1. Worden jouw gegevens doorgegeven aan het buitenland?

Het is mogelijk dat Cent pur Cent jouw gegevens dient over te dragen naar een server in het buitenland of aan derden waarop wij beroep doen om jouw gegevens te verwerken. Dit is noodzakelijk om de overeenkomst tussen Cent pur Cent en jezelf uit te voeren. Vanzelfsprekend gebeurt dit overeenkomstig hetgeen wordt opgenomen in deze privacy verklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving.

 1. Welke rechten heb je?

Je kan steeds jouw gegevens inkijken en ze laten corrigeren. Je kan jouw gegevens ook laten verwijderen en je kan je verzetten tegen de verwerking ervan. Hiertoe kan je contact opnemen met Cent pur Cent op het volgende adres of e-maildres: info@centpurcent.com.

De verwijdering kan echter tot gevolg hebben dat je geen gebruik meer kan maken van (een deel van) onze diensten.

Je kan je daarnaast op elk moment verzetten tegen de verwerking van jouw gegevens voor doeleinden van directe marketing. Ook hiervoor kan je contact opnemen met Cent pur Cent via voormelde contactgegevens.

 1. De beveiliging van jouw gegevens

Cent pur Cent zorgt ervoor dat jouw gegevens beveiligd worden door gebruik te maken van voldoende en gepaste veiligheidsmaatregelen, zowel op technisch, op fysiek als op administratief vlak en dit tegen toevallige, onwettige- of ongeoorloofde vormen van vernietiging, verlies, wijziging, onthulling of gebruik.

 1. Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring wordt op regelmatige basis bijgewerkt om op die manier ten allen tijde de verwerking van jouw gegevens op correcte wijze weer te geven.

Je wordt hierover niet voorafgaand geïnformeerd. Bovenaan deze verklaring vind je de datum van de laatste bijwerking.